แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
   ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
   ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
   คู่มือปรับปรุงหลักสูตร
   ประกาศจ่ายค่าตอบแทน ค่าประเมินหลักสูตร
   ประกาศประเมินหลักสูตร
   ประกาศระบบกลไกทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ตารางสรุปหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

คณะ/
วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา
ผ่านการรับรองจาก
โครง
สร้างฯ
มรภ.
สกอ.
ครุสภาฯ
กคศ.
วิชาชีพ
กพ.
อาจารย์ นักศึกษา
รวมทุกหลักสูตร หลักสูตรก่อน 54          

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

         

ศิลปศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

-
-
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟแวร์)
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

11 เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)

12 เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม)

ครุศาสตร์
1 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

2 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

3 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

4 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

5 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

6 ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

7 ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)

8 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

9 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

10 ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

11 ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)

13 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
14 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

15 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
16 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
10 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
11 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

บริหารธุรกิจ
และ
การบัญชี
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

2 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

3 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
6 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง)
7 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)

8 บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

9 บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี)
กฎหมาย
และ
การปกครอง
1 นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)

2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
3 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

5 รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622