ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
สารสนเทศคู่มือนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา 2559
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/56
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/57
สถิติข้อมูลนักศึกษา 2/57
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/58
สถิติข้อมูลนักศึกษา 2/58
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/59
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/60
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/61
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/62
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/63
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/64
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/65
สถิติข้อมูลนักศึกษา 1/66
สถิตินักศึกษาแยกชั้นปี
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอพักการเรียน
คำร้องขอลาออก
คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
คำร้องขอยกเว้น GE
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมฯ
คำร้องขอแก้ไข ( I )
คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
คำร้องขอยกเว้นรายวิชาเรียน
คำร้องขอโอนผลการเรียน
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
คำร้องเรียนซ้ำ (R)
คำร้องขอจบ
ใบประกันของเสียหาย
ใบยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ขอใช้ห้อง(อาคาร7)
อบรมกรอกเกรด
การเปิด-ปิดหลักสูตร
แนวปฏิบัติสหกิจศึกษา
ระบบคลังหน่วยกิต
การตรวจสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนการลงเวลา
แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน
การตรวจสอบผลการเรียน
เช็คตารางเรียน/ใช้ห้อง
พิมพ์ใบลงทะเบียน
การลงทะเบียนเรียน
การยกเลิกรายวิชาเรียน
การลงทะเบียนเรียนร่วมหมู่เรียนอื่น
การเปิดสอนกรณีพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
เวรให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ฯ 1/66
เวรให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ฯ 2/66
เวรให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ฯ 3/66
การลงเวลาปฏิบัตงาน
ปฏิทินการศึกษา 3/57
ปฏิทินการศึกษา 58 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 58 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 59 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 59 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 60 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 60 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 61 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 61 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 62 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 62 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 63 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 63 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 64 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 64 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 65 ภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษา 65 ภาค กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 66 ปกติ
ปฏิทินการศึกษา 66 กศ.บป.
ปฏิทินการศึกษา 67 ปกติ
ปฏิทินการศึกษา 67 กศ.บป.
 

วัน ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ปี 2567 #ผู้ก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 19 เมษายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทรับตรง (รอบที่ 2 ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
บัญชีรายชื่อบัณฑิตที่คาดว่าจะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
จองรายวิชาภาคเรียนที่ 1/67 (วันที่ 1 - 15 พ.ค. 67)
จองรายวิชาภาคเรียนที่ 2/67 (วันที่ 14 - 30 ก.ย. 67)
รายงานข้อมูลการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่งานทะเบียนและประมวลผล อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บัณฑิตที่ยังไม่ขอรับปริญญาบัตร ให้ติดต่อขอรับ คร. 1 เพื่อเขียนคำร้องขอรับปริญญาบัตร ที่ทะเบียน และ ชำระค่าธรรมเนียม ในการเก็บรักษา ฉบับละ 500 บาท ที่การเงิน ก่อนรับใบปริญญาบัตรที่ฝ่ายทะเบียน

ให้นักศึกษา ตรวจสอบรายวิชา ก่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง หรือก่อนนำส่งฝ่ายกองทุนฯ
นักศึกษาที่ส่งบัตรลงทะเบียนตรวจสอบรายวิชาในรายงานเกรดเพื่อดูว่ารายวิชาถูกต้องหรือไม่
นักศึกษาที่จะเรียนร่วม หรือเปิดหมู่เรียนพิเศษ ให้เดินเรื่องภายใน 20 วัน ของการเปิดภาคเรียน
ให้นักศึกษา ภาคปกติ ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายใน 30 วันของการเปิดภาคเรียน หากพ้นกำหนดถูกปรับวันละ 100 บาท
นักศึกษา ภาคกศ.บป. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายใน 30 วันของการเปิดภาคเรียน หากพ้นกำหนดถูกปรับวันละ 100 บาท
นักศึกษาที่ถูกสั่งพ้นสภาพติดต่อกองบริการฯ เพื่อเดินเรื่อง ขอคืนสภาพนักศึกษา ด่วน
บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ติดต่อรับที่กองบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด่วน
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้ว ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่การเงิน
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แล้วเดินคำร้องขอรับค่าประกันของ เสียหายคืนที่การเงิน ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หากพ้นกำหนด จะนำเข้าเป็นรายได้ ของมหาวิทยาลัยฯ
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8" วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร เธียเตอร์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ STRONG TEACHERS” โมดูล ต้นแบบครูสอนเก่ง (Smart Teaching)
 
ประวัติ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ตราประจำสำนักและความหมาย
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ยุทธศาสตร์สำนัก
การปฏิบัติตามแผน
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศนโยบาย การจัดการเรื่องร้องเรียน
ประกาศนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศนโยบาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากร
ประกาศนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ประกาศการให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
รับสมัครนักศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
U2T SSKRU
U2T Online Community
รายงานการใช้ห้อง (ตึก7)
รายงานการตรวจสอบวุฒิ
รายงานการสำเร็จการศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ใบรายชื่อนักศึกษา
ระบบตารางเรียน
ระบบตารางสอน
ระบบตารางการใช้ห้อง
ระบบรับสมัครเรียน
พิมพ์บัตรลงทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา Google
UI GreenMetric
SDGs SSKRU


สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4564-3622